Adwokat Grodzisk Mazowiecki Opinie Dobry Prawnik Forum Spadki

Spadek i podział majątku – krótki opis przypadku!

Posted on Posted in Prawo spadkowe

Spadek

Spadek do nic innego jak ogół praw i obowiązków, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Warto podkreślić, że do spadku nie należą prawa oraz obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego oraz prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na osoby wcześniej oznaczone – niezależnie od tego czy są one spadkobiercami czy też nie.  W kodeksie cywilnym nie istnieje definicja spadku, aczkolwiek funkcjonuje przepis, który bezpośrednio się do niej odnosi:

Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

  • 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Wbrew pozorom definicja ta nie jest do końca jasna. Warto więc rozłożyć ja „na czynniki pierwsze” i przyjrzeć się każdemu składnikowi z osobna. Po pierwsze: na spadek składają się wszystkie prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym i majątkowym. Co to oznacza? Jest to kryterium formalnoprawne, które wyraźnie wskazuje nam, iż prawa i obowiązki, o których mowa muszą znajdować się w kodeksie cywilnym bądź w przepisach odnoszących się bezpośrednio do prawa cywilnego. Po drugie: co to właściwie są prawa i obowiązki majątkowe? Zgodnie z definicją z kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki musza mieć ścisły związek ze sferą ekonomiczną, czyli mieć charakter majątkowy. Niektórzy upraszczają tą kwestię wskazując, iż muszą być one policzalne. Jest to jednak duże uogólnienie.

Po trzecie: prawa i obowiązki zmarłego związane ściśle z jego osobą nie wchodzą w skład spadku. Spadkobiercy nie mają zatem prawa do odziedziczenia pewnego rodzaju umów jak np. prawo do renty z tytułu uszkodzenia ciała. Warto zauważyć, że niektóre przepisy warunkują nam, iż niektóre prawa wygasają wraz ze śmiercią danej osoby. Po czwarte: prawa i obowiązki „przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”. Kwestia ta budzi mieszane uczucia, zwłaszcza wśród spadkobierców. Tutaj w grę wchodzą różne inne przepisy jak prawo bankowe czy spółdzielcze. W określonych przypadkach prawa oraz obowiązki mogą przejść na osoby trzecie, niebędące spadkobiercami np. pieniądze z rachunku bankowego na osobę wskazaną wcześniej przez posiadacza tego rachunku, udziały z mieszkania spółdzielczego na osobę, która została wskazana na wypadek śmierci głównego udziałowca etc.

Co zatem może wchodzić w skład spadku? Przede wszystkim prawa rzeczowe – własność nieruchomości oraz ruchomości, udział we współwłasności, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wierzytelność zabezpieczona hipoteką lub zastawem, prawa wynikające z papierów wartościowych. Spadkobierca musi się również liczyć z tym, że w skład spadku wchodzą umowy i roszczenia niekoniecznie dla niego korzystne – roszczenia o naprawienie szkody, długi etc.

W skład spadku nie wchodzą natomiast wszystkie prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą – roszczenia alimentacyjne, uprawnienia do renty, umowa o dzieło, której wykonanie przez spadkobiercę nie jest możliwe, prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego określone przez Ordynację podatkową, dobra osobiste etc.

Spadkobiercą może być tylko ta osoba, która posiada zdolność do dziedziczenia. Osoby fizyczne oraz prawne, które żyją bądź funkcjonują w momencie otwarcia spadku, dziecko poczęte, jeśli urodzi się żywe, fundacja wskazana w testamencie, jeżeli w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu zostanie wpisana do odpowiedniego rejestru. Spadkobierca nie może być osoba martwa czy jednostka prawnie nieistniejąca, osoby wyłączone od dziedziczenia oraz osoby wskazane przez sąd jako niegodne.

Adwokat Grodzisk Mazowiecki Opinie Dobry Prawnik Forum Spadki