wyrok rozwód Kancelaria Adwokacka Grodzisk Mazowiecki

Rozwód z winy jednej strony – historia pewnego przypadku.

Posted on Posted in Sprawy rozwodowe

wyrok rozwód Kancelaria Adwokacka Grodzisk Mazowiecki

Rozwód z winy jednej strony – Historia pewnego przypadku.


Małżeństwo to swego rodzaju umowa między dwojgiem ludzi, która zawierana jest zarówno duchowo jak i prawnie. Z definicji, małżeństwo powinno być trwałe i nierozerwalne. Dlaczego tylko „powinno”? Ponieważ życie pełne jest niespodzianek i potrafi brutalnie zweryfikować czynność prawną o osobistym charakterze, jaką jest consensus, czyli zgoda osób mających zawrzeć związek małżeński.

Z tego powodu ustawodawca wprowadził odwrotną instytucję, która pozwala na zerwanie więzów małżeńskich. Chodzi oczywiście o rozwód. Rozwód to niezwykle trudne wydarzenie, które zmienia życie nie tylko małżonków, ale przede wszystkim ich dzieci, jeżeli je posiadają. Powodów aby rozwiązać małżeństwo jest mnóstwo, jednak należy zawsze dobrze się zastanowić, czy to jedyna możliwość.

Separacja

Jest to dobre wyjście, jeżeli istnieje szansa na poprawę stosunków między małżonkami. Polega ona na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, bez rozwiązywania związku małżeńskiego. Może być ona rozwiązaniem tymczasowym, służącym pogodzeniu się małżonków, może również stanowić etap przejściowy przed wystąpieniem z pozwem rozwodowym.

eżeli małżeństwo nie widzi przyszłości dla swojego związku kolejnym krokiem jest złożenie pozwu rozwodowego, który powód/powódka może złożyć za pośrednictwem pełnomocnika, czyli adwokata lub też sam/a.

Gdzie wnieść taki pozew?

Pozew o rozwód wnosimy do tego sądu okręgowego, w którym małżonkowie posiadali ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli żadne z małżonków nie posiada stałego zameldowania w tymże okręgu, to wówczas właściwym sądem okręgowym jest ten, który znajduje się na terenie zamieszkania pozwanego.

Wzajemne powództwo ze strony małżonków jest niedopuszczalne.

Koszt

Każda sprawa rozwodowa obarczona jest stałym kosztem (wpisem) w wysokości 600zł. Opłatę tę można uiścić poprzez wpłacenie jej na rachunek bankowy sądu, bądź opłacić pismo znakami opłaty sadowej, nabytymi w kasie sądu. Należy również pamiętać o tym, iż w orzeczeniu kończącym sprawę sąd okręgowy ustala kwotę wpisu ostatecznego.

Co powinien zawierać pozew?

Wnioski:

 • o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci (pełnoletnie same o tym mogą zdecydować)
 • o zasądzenie alimentów dla dzieci w danej kwocie dla tego rodzica, u którego dzieci będą mieszkać
 • o ewentualną eksmisję
 • o zasądzenie za rzecz powoda lub powódki kosztów procesu

Informacje:

 • data i miejscowość napisania pozwu
 • dane osobowe (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania) powoda/powódki i pozwanego/pozwanej
 • wskazanie relacji między małżonkami i ich dziećmi
 • powiadomienie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, opisanie sposobu utrzymania domu i dzieci
 • przesłuchanie stron bądź/i świadków
 • odpis skróconego aktu małżeństwa
 • odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci
 • zaświadczenie o dochodach

Pozew o rozwód składa się w trzech egzemplarzach: do akt sądowych sprawy, dla strony przeciwnej i trzeci, który zostaje u powódki/powoda wraz z podpisem i datą, kiedy został złożony.

Kiedy sąd rozpozna sprawę i uzna, że nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego oraz że wszystkie łączące małżonków więzi (fizyczna, emocjonalna i ekonomiczna) wygasły, orzeknie rozwód.

Sąd może również nie orzec rozwodu z kilku powodów:

 – gdyby miało ucierpieć przez to dobro wspólnych, małoletnich dzieci

 – kiedy orzeczenie sądu o rozwodzie byłoby sprzeczne z ogólnymi zasadami życia społecznego

 – gdy o rozwód wystąpił małżonek winny rozpadowi pożycia. Wyjątkiem jest zgoda drugiego małżonka na rozwód lub trwanie takiego związku małżeńskiego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Nasza Kancelaria prowadziła sprawę rozwodową, w której powód wniósł pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanej. Sprawa została przez nas wygrana, jednak opieka nad dziećmi – z wniosku powoda – została zasądzona matce.

#SprawaRozwodowa #AdwokatGrodzisk