bład w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej i gigantyczne odszkodowanie.

Posted on Posted in Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

bład w sztuce lekarskiej bład w sztuce lekarskiej 2Błąd w sztuce lekarskiej i gigantyczne odszkodowanie dla naszego Klienta.


Błąd w sztuce lekarskiej to działanie lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodne z nauką medyczną. Pacjent, który padł ofiarą błędu lekarskiego może otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie oraz comiesięczną rentę. Szczególną pozycję w procesach odszkodowawczych zajmują te postępowania, gdzie dochodzone roszczenia wynikają z nieprawidłowo przeprowadzonego porodu, w wyniku którego doszło do powikłań, trwałego kalectwa noworodka, a w skrajnych sytuacjach nawet do śmierci.

            Lekarz ma obowiązek zawsze postępować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej, jednak odpowiada on tylko za przedsięwzięcie wszelkich możliwych czynności, które są w danej sytuacji możliwe, a nie za ich skutek.

Przykładowo błąd w sztuce lekarskiej może polegać na spowodowaniu lub rozstroju narządu ciała. Błąd lekarski może być też błędem diagnostycznym, kiedy nie zostaje rozpoznana choroba lub diagnoza zostaje postawiona błędnie.

Pacjent, który twierdzi, że został poszkodowany w skutek błędu medycznego powinien przystąpić do gromadzenia dokumentacji medycznej, którą może odebrać na swoje życzenie ze szpitala. Dopiero z tą dokumentacją pacjent może udać się po pomoc.

Odszkodowanie

Pacjentowi przysługują roszczenia cywilne z tytułu błędu lekarskiego, których może dochodzić poprzez wniesienie pozwu o odszkodowanie za szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Pozew składa się w sądzie właściwym (okręgowym, rejonowym) dla miejsca siedziby placówki medycznej, w której pacjent był leczony. Zgodnie z treścią art. 444 kodeksu cywilnego, odszkodowanie będzie obejmować wydatki powstałe w związku z leczeniem skutków wywołanego przez lekarza błędu.

Odszkodowanie powinno pokryć straty finansowe poniesione przez pacjenta:

  • koszt zakupu leków
  • leczenie
  • rehabilitacja
  • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego
  • dostosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego
  • zwrot utraconego dochodu
  • zwrot kosztów opieki osoby trzeciej nad poszkodowanym

Zadośćuczynienie

Ma ono na celu rekompensatę za szkody o charakterze niematerialnym, takich jak: ból, cierpienie, kalectwo lub zeszpecenie. Wysokość tego świadczenia jest ściśle związana z osobą poszkodowanego i podlega ściśle indywidualnej, jednostkowej ocenie w każdym przypadku.


Renta

Renta przysługuje pacjentowi, który na skutek błędu lekarskiego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy, do samodzielnego funkcjonowania oraz zwiększyły się jego potrzeby (konieczność sprawowania opieki, zakup leków, kosztowne leczenie i rehabilitacja).


Termin

Pacjent od chwili, w której dowiedział się o szkodzie i kto jest za nią odpowiedzialny ma trzy lata na roszczenie o naprawienie błędu. Sprawa przedawnia się po upływie dziesięciu lat.

Jednak jeżeli szkoda doprowadziła do śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy bezpośredniego narażenia pacjenta na utratę zdrowia lub życia, termin złożenia pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wynosi dziesięć lat od dnia, w którym przestępstwo zostało popełnione bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o osobie odpowiedzialnej.

W jednej ze spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię udało się uzyskać 1.000.000 (milion) złotych tytułem zadośćuczynienia oraz 3.000 (trzy tysiące) złotych comiesięcznej renty od szpitala dla Klientki, której synek ucierpiał w trakcie porodu.

#AdwokatGrodzisk #BłądwSztuceLekarskiej